Politica dei Cookies

سياسة ملفات تعريف الارتباط

اعرض الوثيقة ، تعال سابقًا إلى اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) Regolamento Europeo 2016/679 ، la Società سيجما. SRL، يخدع في Via delle Grigne 24/26 ، 20070 Locate Varesino (CO) ، Titolare del trattamento ، fornisce gli utenti del sito alcune informazioni النسبي ملف تعريف الارتباط الأوتيلاتي

ما هي ملفات تعريف الارتباط

Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell'utente all momento in cui Questo access ad un selectato sito، con lo scopo di immagazzinare and trasportare information. أنا ملف تعريف الارتباط الخاص بخادم الويب (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) كل المتصفح dell'utente (Internet Explorer ، Mozilla Firefox ، Google Chrome ، إلخ.) حفظ الكمبيوتر في مهمة البحث ؛ vengono، quindi، re-inviati al sito web al momento delle visite المتتالية.

Nel corso della navigazione l'utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di sitiiversi (cd cookies di “terze parti”) ، impostati direttamente da gestori di detti site web e use per finalità e secondo le modalità da Questi Definiti.

يستخدم ملف تعريف الارتباط Tipologie di الموقع الحالي

Il Sito يستخدم ملف تعريف الارتباط منفردًا لكل ضمان وتجهيز موقع الويب e لكل راكوجليير المعلومات ، في شكل مجمّع ، في كل مكان وشروط الاتصال. طلب غير vengono في alcun modo usingizzati cookie per finalità profilanti، e ciò anche con riferimento all'installazione، attraverso il sito، di cookie di terze parti che potrebbero da Queste essere utilizzati، in modo del tutto autonomo، per loro fini di profilazione.

ملف تعريف ارتباط المالك

Il sito utilizza solo cookie tecnici for i quali non è richesto alcun consenso da parte dell'interessato.

الكثير من ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالمواقع المستخدمة لملف تعريف الارتباط tecnici strettamente الضرورى لكل موافقة la navigazione da parte dell'utente، di seguito indicati nel dettaglio:

وورد CMS

لقد قمت بإنشاء ملفات تعريف الارتباط CMS servono esclusivamente alla gestione e al mantenimento dello stesso. أنا ملف تعريف الارتباط في السؤال vengono Genati per garantire la buona sessione di navigazione dell'utente، oppure per gestire il sistema di login del Sito، in modo da evitare attacchi web e garantire una maggiore sicurezza all'utente. Rimane fermo che suddetti cookie saranno extractinati nel momento in cui l'utente abbandona il sito e quindi nessun dato viene mantenuto all'interno del sito.

في ملف تعريف الارتباط الخاص بـ assenza di tali ، يمكنك العثور على ملفات ويب غير قابلة للتخصيص.

ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث

Attraverso il sito https://www.sigmaref.it sono installati alcuni cookie di terze parti، anche profilanti، che si attivano cliccando "ok" sul banner.

Si riportano nel dettaglio i singoli cookie di terze parti، nonché i link attraverso i quali l'utente può ricevere maggiori informazioni richiedere la disattivazione dei cookie.

تحليلات جوجل Google Analytics

يستخدم Il Sito برنامج Google Analytics. Si tratta di un servizio di analisi web fornito da Google Inc. ("Google") che utilizza dei cookie che vengono Depositati sul computer dell'utente لكل موافقة التحليل الإحصائي في شكل تجميعي في جميع زيارات المواقع الإلكترونية.

بياناتي من Google Analytics sono Conservati da Google così come indicato nella Informativa reperibile al seguente link: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

لكل استشارة l'informativa خصوصية della società Google Inc.، titolare autonomo del trattamento dei dati relativi al servizio Google Analytics، si rinvia al sito internet http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Si precisa che è attivata la funzione di anonimizzazione IP fornita da Google.

على الرابط التالي https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it لا توجد بيانات متاحة من Google في مكون aggiuntivo الموجود في متصفح لكل من disattivazione di Google Analytics.

خرائط جوجل Googl Maps:

Il sito الاستفادة من خرائط جوجل. تتضمن Si tratta di un servizio fornito da Google Inc. ("Google") مخططًا تفاعليًا لجميع صفحات الويب. Tale servizio comporta l'installazione di cookie da parte di Google. لكل استشارة l'informativa privacy della società Google Inc. e disattivazione si rinvia al seguente الرابط: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/.

أزرار الاجتماعية

الأزرار الاجتماعية سونو quei خاصة "pulsanti" تقدم موقعًا للشبكة الاجتماعية (esempio ، Facebook e Twitter) الموافقة على استخدام الشبكة الاجتماعية.

تستخدم الأزرار الاجتماعية dal sito nella pagina “Contatti” e nel footer della pagina، nell'area dedicata alla pubblicazione dei dati societari، sono dei link che rinviano agli account del Titolare sui sui social network raffigurati. Tramite l'utilizzo di tali pulsanti non sono perfanto installati cookie di terze parti.

تستخدم الأزرار الاجتماعية لاستدعاء nella pagina "مدونة" موافقة على الشبكة الاجتماعية cui l'icona si riferisce di accisisce i dati relativi alla visita. Tramite l'utilizzo di tali pulsanti sono Pertanto installati cookie di terze parti، anche profilanti. الموقع غير متفرغ من أجل معلومات حول الملاحة أو البيانات المكتسبة من الوصول إلى الأزرار الاجتماعية.

Si riportano i link ove l'utente può prendere visione dell'informativa privacy relativa alla gestione dei dati da parte dei Social cui i pulsanti rinviano:

https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter

https://www.facebook.com/help/cookies

https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy

اضف هذا

يرجى إضافة هذا ، من خلال شبكة اجتماعية للتواصل الاجتماعي لكل فترة طويلة من الحياة الاجتماعية.
L'utilizzo di tali pulsanti di condivisione comporta l'installazione di cookie، anche profilanti، della società terza che offre il servizio. Il sito non Condivide però alcuna informazione di navigazione o dato dell'utente Discoveriti nel caso di utilizzo di tali pulsanti، ad eccezione di alcuni data in forma aggregata يمكنك استشارة l'informativa الخصوصية rivolta agli Utenti che si avvalgono del pulsante AddThis Sharing Button al seguente link:

http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors

لكل disattivazione: http://www.addthis.com/privacy/opt-out

Modalità del trattamento

يتم العلاج باستخدام أدوات آلية من قبل المالك. لا يتم نشر أو التواصل.

توفير البيانات

Fatta eccezione per i cookie tecnici، il conferimento dei dati è rimesso alla volontà dell'interessato che decida di navigare sul sito dopo preso preso visione dell'informativa breve contenuta nell'apposito banner e / o di usufruire dei servizi cheazied rich ملف تعريف الارتباط (così per la condivisione dei contenuti tramite أضف هذا).

L'interessato può evitare l'installazione dei ملف تعريف الارتباط لافتة il (Astenendosi dal chiuderlo cliccando sul tasto "OK") nonché attraverso apposite funzioni disponibili sul proprio browser

تعطيل ملفات تعريف الارتباط

Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente implari alla navigazione، l'utente può removeinare gli altri cookie attraverso la funzionalità a tal fine messa، dislicizione dal titolare tramite la presente informativa oppure direttamente tramite il propri

لكل مستعرض إجراءات مختلفة لإدارة الإعدادات. يمكن للمستخدم الحصول على تعليمات محددة من خلال الروابط أدناه.

مستكشف مايكروسوفت ويندوز

جوجل كروم 

موزيلا فايرفوكس 

أبل سفاري

La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possible attraverso le modalità rese disponibili direttamente dalla società terza titolare per detto trattamento، come indicato ai link riportati nel paragrafo “cookie di terze parti”

لكل ملف تعريف الارتباط الخاص أرشيفية sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si rinvia الرابط:http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

حقوق الطرف المعني

L'interessato potrà far valere in ogni momento، rivolgendosi al titolare del trattamento tramite l'invio di una mail all'indirizzo info@sigmaref.it i diritti di cui GDPR Regolamento Europeo 2016/679، che di seguito si riporta testualmente.

 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano، anche se non ancora registrati، e la loro comunicazione in forma clearibile.
 2. يحق للطرف المعني الحصول على البيان:
 3. أ) dell'origine dei dati personali ؛
 4. ب) delle finalità e modalità del trattamento ؛
 5. ج) della logica applicationata في caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ؛
 6. د) degli estremi identificativi del titolare، dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5، comma 2؛
 7. هـ) تحديد فئة من البيانات الشخصية الخاصة بالبيانات الشخصية ، والتواصل مع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجودة في حالة عدم وجود مسؤولية.
 8. يحق للطرف المعني الحصول على:
 9. أ) l'aggiornamento ، la rettificazione ovvero ، quando vi ha interesse ، l'integrazione dei dati ؛
 10. ب) la cancellazione، la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge، compresi quelli di cui non èecessaria la Conservation in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o laterivamente trattati؛
 11. ج) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) eb) sono state portate a conoscenza، anche per quanto riguarda il loro contenuto، di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi، eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
 12. يحق للطرف المعني الاعتراض ، كليًا أو جزئيًا:
 13. أ) لكل من القانون الأساسي الخاص بالبيانات الشخصية ، تشي لو ريجواردانو ، أنكورش بيرنتيني ألو سكوبو ديلا راكولتا ؛
 14. ب) جميع البيانات الشخصية التي تم الحصول عليها من المعلومات الشخصية على أساس المواد الدعائية أو الثناء على البيانات الشخصية أو التجارية.

حائز

Il titolare del trattamento è la Società سيجما. SRL، يخدع في Via delle Grigne 24/26 ، 20070 Locate فاريسينو (أول أكسيد الكربون).